The moment (Kenny G.), notas para flautaNotas para flauta de "The Moment", tema del saxofonista estadounidense Kenny G.:

fa* re*re#* re*__
fa* do*__ re*do*la#*___la#*
so|la* la#* la* so|___ so|
la#* la* la#* do*__ re*


fa* re*re#* re*__re*
fa* do* re*do*la#*___la#*
la* la#* la* so|___so|
la#* do*___


fa* do*re*___
re#*re* do* re*____
re* do* la#* do* do*re*la#*__
do* do*re*la#* do*___re*


fa* fa* re#* re*______
re#*re* do* re*____
re* do* la#* do* re* re*re#*__
re* do*____re*


fa re*re#*____re*___
fa* do* re* do* la#*____la#*
la* so| la* la#* do*____
so| la#*___la* so| fa*__fa* re#*__re*
re* fa* do* re*do* la#*___

No hay comentarios:

Publicar un comentario